Crack deflection occurs by constrained microcracking in nacre
Jingru Song1, Cuncai Fan1, Hansong Ma1, Lihong Liang1, Yueguang Wei2,*