Acta Mechanica Sinica
    Editorial Board
 

 

Editorial Board Members

 

 

Editors-in-Chief

Xiaojing Zheng, Lanzhou University, China

Email:  xjzheng@lzu.edu.cn

Xuesong Wu, Imperial College London, UK

Email: x.wu@ic.ac.uk

Zhigang Suo, Harvard University,USA

Email: suo@seas.harvard.edu

Associate Editors-in-Chief

Xiqiao Feng,Tsinghua University,China

Email: fengxq@mail.tsinghua.edu.cn

Wanlin Guo, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

Email: wlguo@nuaa.edu.cn

Guowei He, Institute of Mechanics , Chinese Academy of Sciences,China

Email: hgw@lnm.imech.ac.cn

Hao Liu, Chiba University,Japan

Email: hliu@faculty.chiba-u.jp

Jianxiang Wang, Peking University, China

Email: jxwang@pku.edu.cn

Qifeng Yu, National University of Defense Technology, China

Xuanhe Zhao, Massachusetts Institute of Technology, USA

Email: zhaox@mit.edu

Yujie Wei (Executive AEIC), Institute of Mechanics, Chinese Academy of Sciences, China

Email: yujie_wei@lnm.imech.ac.cn

Editors

Bala Balachandran, University of Maryland, USA
Davide Bigoni, University of Trento, Italy
Haosen Chen, Beijing Institute of Technology, China
Jianqiang Chen, China Aerodynamics Research and Development Center, China
Eric Climent, Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse, France
Huiling Duan, Peking University, China
Xue Feng, Tsinghua University, China
Yibin Fu, Keele University, UK
Xinglong Gong, University of Science and Technology of China, China
Yuantong Gu, Queensland University of Technology, Australia
Pradeep R. Guduru, Brown University, USA
Xu Guo, Dalian University of Technology, China
Rui Huang, University of Texas at Austin,USA
Hongyuan Jiang, University of Science and Technology of China, China
Ke Jin, Xidian University, China
Qi Kang, Institute of Mechanics, Chinese Academy of Sciences, China
Kyung-Suk Kim, Brown University, USA
Ellen Kuhl, Stanford University, USA
Heow Pueh Lee, National University of Singapore, Singapore
Dominique Legendre, Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse, France
Jinsong Leng, Harbin Institute of Technology, China
Guodong Li, Wuhan University of Technology, China
Yan Li, Tongji University, China
Shaofan Li, University of California, Berkeley, USA
Teng Li, University of Maryland, USA
Weihua Li, University of Wollongong, Australia
Shijun Liao, Shanghai Jiao Tong University, China
Chuntai Liu, Zhengzhou University, China
Zishun Liu, Xi’an Jiaotong University, China
Guirong Liu, University of Cincinnati, USA
Mian Long, Institute of Mechanics, Chinese Academy of Sciences, China
Mingjiu Ni, University of Chinese Academy of Sciences, China
Claus-Dieter Ohl, Magdeburg University, Germany
Thomas Pahtz, Zhejiang University, China
Hang Qi, Georgia Institute of Technology, USA
Dong Qian, University of Texas at Dallas, USA
Qinghua Qin, The Australian National University, Australia
Wei Qiu, Tianjin University, China
Jianmin Qu, Tufts University, USA
Chongqing Ru, University of Alberta, Canada
Xueming Shao, Zhejiang University, China
Pradeep Sharma, University of Houston, USA
Lian Shen, University of Minnesota, USA
Ole Sigmund, Technical University of Denmark, Denmark
Yi Sui, Queen Mary University of London, UK
Chao Sun, Tsinghua University, China
Bohua Sun, Cape Peninsula University of Technology, South Africa
Shu Takagi, The University of Tokyo, Japan
Marie-Jean Thoraval, Xi'an Jiaotong University, China
Qiang Tian, Beijing Institute of Technology, China
Liyong Tong, The University of Sydney, Australia
Federico Toschi, Eindhoven University of Technology, The Netherlands
Minping Wan, Southern University of Science and Technology, China
Kaiyun Wang, Southwest Jiaotong University, China
Lifeng Wang, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China
Jizeng Wang, Lanzhou University, China
Jinjun Wang, Beihang University, China
Meng Wang, University of Notre Dame, USA
Guilin Wen, Guangzhou University, China
Keqing Xia, Southern University of Science and Technology, China
Jian Xu, Tongji University, China
Yue Yang, Peking University, China
Lianxiang Yang, Oakland University, USA
Lin Ye, The University of Sydney, Australia
Huadong Yong, Lanzhou University, China
Roberto Zenit, Brown University, USA
Chao Zhang, Northwestern Polytechnical University, China
Zhong Zhang, The National Center for Nanoscience and Technology, China
Chuanzeng Zhang, University of Siegen, Germany
Xuehua Zhang, University of Alberta, Canada
Yongwei Zhang, Institute of High Performance Computing, Singapore
Zhiliang Zhang, Norwegian University of Science and Technology, Norway
Advisory Board

Yilong Bai, Institute of Mechanics, Chinese Academy of Sciences, China
K. Bhattachaya, Caltech, USA
Shiyi Chen, Peking University, China
Gengdong Cheng, Dalian University of Technology, China
Earl Dowell, Duke University, UK
Daining Fang, Peking University, China
Norman A. Fleck, University of Cambridge, UK
Huajian Gao, Nanyang Technological University, Singapore
Qichang He, Paris East University, France
Youshi Hong, Institute of Mechanics, Chinese Academy of Sciences, China
Haiyan Hu, Beijing Institute of Technology, China
Yonggang Huang, Northwestern University, USA
J. W. Hutchinson, Harvard University, USA
Kehchih Hwang, Tsinghua University, China
Stelios Kyriakides, University of Texas at Austin, USA
B.E. Launder, University of Manchester Institute of Science and Technology, UK
Jiachun Li, Institute of Mechanics, Chinese Academy of Sciences, China
Tian Jian Lu, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China
Xiyun Lu, University of Science and Technology of China, China
Robert M. McMeeking, University of California, Santa Barbara, USA
Qingguo Meng, National Natural Science Foundation of China, China
Elaine Oran, University of Maryland, USA
Wei Shyy, The Hong Kong University of Science and Technology, China
Alexader Smits, University of Princeton, USA
Guangqian Wang, Qinghai University, China
Tzuchiang Wang, Institute of Mechanics, Chinese Academy of Sciences, China
J. R. Willis, University of Cambridge, UK
Chengkang Wu, Institute of Mechanics, Chinese Academy of Sciences, China
Xiaoping Wu, University of Science and Technology of China, China
Heping Xie, Sichuan University, China
Vigor Yang, Georgia Institute of Technology, USA
Wanming Zhai, Southwest Jiaotong University, China
Tongyi Zhang, The Hong Kong University of Science and Technology, China
Tianshou Zhao, The Hong Kong University of Science and Technology, China
Quanshui Zheng, Tsinghua University, China
Weiqiu Zhu, Zhejiang University, China

Young Editors
Jie Chen, Tianjin University, China
Ying Chen, Institute of Flexible Electronics Technology of Tsinghua, Zhejiang, China
Yuli Chen, Beihang University, China
Leiting Dong, Beihang University, China
Lihao Feng, Beihang University, China
Wei Hong, Southern University of Science and Technology, China
Shujuan Hou, Hunan University, China
Rui Huang, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China
Ze Jing, Northwestern Polytechnical University, China
Qunyang Li, Tsinghua University, China
Tiefeng Li, Zhejiang University, China
Xiaoyan Li, Tsinghua University, China
Zhang Li, National University of Defense Technology, China
Yingzheng Liu, Shanghai Jiao Tong University, China
Yang Lu, City University of Hong Kong, Hong Kong, China
Yue Shao, Tsinghua University, China
Linjuan Wang, Beihang University, China
Shizhao Wang, Institute of Mechanics, Chinese Academy of Sciences, China
Yanqing Wang, Northeastern University, China
Xiaoding Wei, Peking University, China
Zhenhua Xia, Zhejiang University, China
Zhixiang Xiao, Tsinghua University, China
Yanbo Xie, Northwestern Polytechnical University, China
Haimin Yao, The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, China
Huan Zhang, Lanzhou University, China
Xingyi Zhang, Lanzhou University, China
Zhuhua Zhang, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China
Lihao Zhao, Tsinghua University, China
 

 

 
 
v
Copyright © Acta Mechanica Sinica Editorial Office
Address: No.15 Bei Si Huan Xi Road, Beijing 100190, China
Telephone: +86-(0)10-62536271   Fax:+86-(0)10-82543907
E-mail: actams@cstam.org.cn
Technical support: Beijing Magtech Co.ltd support@magtech.com.cn