Acta Mechanica Sinica     2012 28 (1):  8-13    ISSN: 0567-7718  CN: 11-2063/O3

Characteristics of compressible flow of supercritical kerosene
Feng-Quan Zhong, Xue-Jun Fan, JingWang, Gong Yu, Jian-Guo Li
LHD, Institute of Mechanics, Chinese Academy of Sciences, 100190 Beijing, China
Received: 2010-03-02  Revised: 2011-05-25  Online: 2011-06-22
Supporting info