Acta Mechanica Sinica
Acta Mechanica Sinica
 | 
Internal field study of 21700 battery based on long-life embedded wireless temperature sensor
Haihua Chen, XianfLe Yang, Na Li, Likun Hu, Shaoqi Wang, Lin Wang, Jiang Zhou, Wei-Li Song, Lei Sun, Tai-Song Pan, Hao-Sen Chen, Daining Fang
    PDF Preview
    
 
v
Copyright © Acta Mechanica Sinica Editorial Office
Address: No.15 Bei Si Huan Xi Road, Beijing 100190, China
Telephone: +86-(0)10-62536271   Fax:+86-(0)10-82543907
E-mail: actams@cstam.org.cn
Technical support: Beijing Magtech Co.ltd support@magtech.com.cn