Acta Mechanica Sinica
Acta Mechanica Sinica
 | 
Flow regimes of the immiscible liquids within a rectangular microchannel
Xiang Wang, Yan Pang, Yilin Ma, Yanlin Ren, Zhaomiao Liu
    PDF Preview
    
 
v
Copyright © Acta Mechanica Sinica Editorial Office
Address: No.15 Bei Si Huan Xi Road, Beijing 100190, China
Telephone: +86-(0)10-62536271   Fax:+86-(0)10-82543907
E-mail: actams@cstam.org.cn
Technical support: Beijing Magtech Co.ltd support@magtech.com.cn